Vedtægter


§ 1. Foreningens navn : Blåvandshuk Sport & Event.
Stk. 1
Foreningens navn er Blåvandshuk Sport & Event.
 
§ 2. Foreningens formål
Stk. 1
Foreningen BS& E er en interesseforening, hvis fornemmeste opgave er at varetage medlems foreningernes interesser,
Stk. 2
Foreningenes formål er at fremme foreningslivet i området.
Stk. 3
At være dynamo i samarbejdet mellem foreninger i lokalområdet, uanset hvor man bor og de 
forskelligheder der er.
Stk. 4
At få området til at fremstå som et attraktivt område at bosætte sig bl.a. pga. et godt og aktiv foreningsliv hvor samarbejde og fælles arrangementer har højt prioritet.
Stk. 5
At iværksætte arrangementer til fremme for foreningerne, sammenholdet og livet i området omkring Blåvandshuk. 
Stk. 6
At hjælpe foreningerne og få foreningerne til at hjælpe hinanden med gennemførelsen af diverse arrangementer.
Stk. 7
At skaffe penge til nye initiativer, arrangementer, materialer og andre ting som kan gøre det 
nemmere og sjovere at være forening i området omkring Blåvandshuk.
 
§ 3. Medlemskab af organisationer
Stk. 1
Bestyrelsen afgør hvilke organisationer Foreningen skal tilsluttes.
 
§ 4. Optagelse af medlemmer og foreninger
Stk. 1
Som aktivt eller passivt medlem, kan enhver optages, som tilslutter sig BS& E,s formål.
Stk. 2
Foreninger optages kollektivt i BS &E. Og de vil have 3 stemmeberettigede medlemmer i
BS &E når de er blevet medlem.
Stk. 3
Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver forening, som tilslutter sig
BS &E`s formål.
 
§ 5. Kontingent
Stk. 1
Bestyrelsen fastsætter kontingentet for et år af gangen.
 
§ 6. Udmeldelse – eksklusion
Stk. 1
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til foreningen med mindst 14 dages varsel, og det pågældende medlem/medlemsforening har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet/medlemsforeningen har krav på en skriftlig bekræftelse. Eventuelt indbetalt kontingent refunderes ikke i tilfælde af at medlemskabet afbrydes før periodens udløb.
Stk. 2
Når et medlem/medlemsforening er i kontingent restance udover 3 måneder, kan bestyrelsen 
nægte vedkommende at deltage i foreningens aktiviteter. Er vedkommende / Forening i kontingent restance udover 6 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere vedkommende medlem eller medlemsforening.
Stk. 3
Ingen der er udelukket på grund af kontingent restance, kan optages på ny som medlem af 
foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
Stk. 4
øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem/medlemsforening, når særlige forhold giver 
anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 4/5 af bestyrelsens 
medlemmer har stemt for eksklusionen. Medlemmet/medlemsforeningen skal, inden 
bestyrelsen træffer sin afgørelse have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og medlemmet/
medlemsforeningen kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion behandles på en generalforsamling, har medlemmet/medlemsforeningen krav på, at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom medlemmet/medlemsforeningen har adgang til denne med ret til at forsvare sig.
Stk. 5
Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.
Stk. 6
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver 3⁄4 majoritet af de fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 7
Et medlem/ medlemsforening, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingens beslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.
 
§ 7. Ordinær generalforsamling
Stk. 1
Generalforsamlingen er BS & E`s øverste myndighed.
Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. December, og bekendtgøres senest 21 dage før på facebook og foreningens hjemmeside.
Stk. 3
Forslag til generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden 
generalforsamlingen afholdes.
Stk. 4
Beretninger, regnskab samt indkomne forslag foreligges på foreningens hjemmeside 7 dage før generalforsamlingen..
 
§ 8. Dagsorden
Stk. 1
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
• Valg af dirigent.
• Årsberetninger fra bestyrelsen (til generalforsamlingens godkendelse).
• Regnskabsberetning.
• Indkomne forslag.
• Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
• Valg af revisor og 1 suppleant.
• Eventuelt.
 
§ 9. Generalforsamlingens ledelse m.v.
Stk. 1
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 2
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog undtaget § 6 stk. 6 og 7 samt § 18.
Stk. 3
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal, på begæring af 5 stemmeberettigede 
medlemmer, afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Stk. 4
Generalforsamlingens beslutninger indføres i foreningens protokol, hvori også et referat af 
generalforsamlingen optages i det omfang dirigenten bestemmer.
 
§ 10. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.
Stk. 2
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Stk. 3
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden, gælder bestemmelserne i § 7 stk. 2
 
§ 11. Stemmeret og valgbarhed
Stk. 1
Ethvert medlem over 16 år har stemmeret, samt er valgbar. Stemmeret kan kun udøves ved 
personligt fremmøde.
Stk.2
Et flertal af bestyrelsen skal være mindst 18 år.
 
§ 12. Bestyrelsen – valg
Stk. 1
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen. Mindste del af bestyrelsen (2 personer) er på valg i lige årstal.
Stk. 2
Der vælges 2 suppleanter for et år ad gangen.
 
§ 13. Konstituering – tegningsret
Stk. 1
Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest 14 dage efter generalforsamlingen på et 
bestyrelsesmøde, med formand, næstformand, og sekretær.
Bestyrelsen udpeger en kasserer. Kassereren behøver ikke at være et bestyrelsesmedlem men refererer i det daglige til bestyrelsen.
Stk. 2
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 3
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt 
formanden eller næstformanden er til stede.
Stk. 4
Formanden overvåger, at foreningen ledes efter sit formål. Sekretæren fører referat fra hvert møde.
Stk. 5
Ved formandens forfald indtræder næstformanden i formandens sted.
Stk. 6
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 2500,- kr. kræves dog 
underskrift af både formanden og kassereren.
Stk. 7
I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i forening. Dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom vedtages på generalforsamlingen.
 
§ 14. Bestyrelsesmøder.
Stk. 1
Bestyrelsen er forpligtet til at afholde møde mindst en gang i kvartalet. Herudover kan der afholdes møder efter behov.
 
§ 15. Regnskab
Stk. 1
Foreningens regnskabsår er fra 1. Oktober til 30. September.
Stk. 2
Bestyrelsen skal inden 21. Oktober afgive driftsregnskab for det foregående regnskabsår og status pr. 1.November til revisoren.
Stk. 3
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisorens påtegning.
Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 7 dage før 
generalforsamlingens afholdelse.
 
§ 16. Revision.
Stk. 1
På den ordinære generalforsamling vælges der en revisor for 2 år ad gangen og 1 revisorsuppleant valgt for 1 år, jf. § 8.
Stk. 2
Revisoren skal hvert år senest den 5. November gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.
Stk. 3
Driftsregnskab og status forsynes med revisionspåtegning.
Stk. 4
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
 
§ 17. Vedtægtsændringer.
Stk. 1
Vedtægtsændringer kan ske, såfremt 3⁄4 af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.
 
§ 18. Foreningens opløsning.
Stk. 1
Foreningen kan opløses, når det vedtages på 2 lovlige indvarslede generalforsamlinger, afholdt med mindst 14 dages mellemrum, og når mindst 3⁄4 af de fremmødte stemmer herfor.
Stk. 2
Foreningens midler skal i så fald overdrages og fordeles ligeligt mellem medlemsforeningerne.